Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 


 

Laatste nieuws:rijs voor natuurkunde voor ontsleutelen lichtweerkaatsing bij bloedonderzoek bij deBijles moet voor iedereen haalbaar zijn

Arme kinderen krijgen vaak wel een bijdrage voor een schoolreisje, maar niet voor de bijles die sommige kinderen echt nodig hebben. Dat moet anders, stelt de stichting de BijlesBeurs.

Harrie van Opstal 12-06-18, 08:47 

De stichting wil in het Groene Hart voor honderden kinderen bijles financieren. Voorzitter Koos Lichtendonk: ,,Kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee kunnen wel een bijdrage krijgen voor hun schoolreisje of voor een eenvoudige laptop bij hun studie. Maar minstens zo belangrijk is dat ze hun diploma halen. Als het niet lukt om over te gaan, is de schade voor een kind heel groot.''

De stichting zorgt ervoor dat zo'n kind reguliere bijlessen kan bijwonen door deze te financieren. ,,Als stichting laten wij ze daarvoor toe op basis van het schooladvies en de inkomenstoets van de ouders. De kinderen worden op de reguliere bijlesinstituten geplaatst. Het is dus beslist geen huiswerkbegeleiding. Op school zorgen tutoren ervoor dat per leerling duidelijk is wat er precies zal worden gedaan. Wij hebben als stichting vooral een bemiddelende rol.''

De stichting bestaat ruim drie jaar, maar het werkgebied was in die tijd beperkt tot de gemeente Alphen. Dankzij 80.000 euro subsidie van het ministerie van Sociale Zaken kan de stichting sinds dit jaar in een veel groter gebied aan de slag. Via gemeentebesturen en diverse sociaal-maatschappelijke organisaties hoopt de stichting de BijlesBeurs de mensen te vinden die wegens geldgebrek zouden afzien van bijles voor hun kinderen.

Schaamte

Het vinden van kinderen die baat hebben bij gefinancierde bijles is namelijk de grootste opgave, beseft Lichtendonk. ,,Individueel is deze groep moeilijk te benaderen. Heel vaak is schaamte de grootste belemmering. Vooral via voedselbanken en brede scholen is de meeste kans om de kinderen op weg te helpen die het nodig hebben.''

Steun van de gemeente is ook belangrijk omdat die de zogeheten Klijnsma-gelden van de rijksoverheid ontvangen. Deze geldpot, in februari 2017 ingesteld door oud-minister Jette Klijnsma, is bedoeld om het opgroeien in armoede te bestrijden en het ontstaan van schulden tegen te gaan. 

Bron: https://www.ad.nl/groene- hart/bijles-moet-voor- iedereen-haalbaar-zijn~ a3495110/Stichting de BijlesBeurs helpt kinderen die financiële middelen missen 

18-01-2018, 10:27 | Van de redactie

Foto: Walter Planije

ALPHEN Na een aantal jaren met donaties van fondsen kleinschalig kinderen in armoede in Alphen aan den Rijn te hebben geholpen met het financieren van bijlessen, kan Stichting de BijlesBeurs het in 2018 grootser gaan aanpakken. De stichting heeft namelijk in september 2017 een bijdrage van 76.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gekregen en kan daarmee leerplichtigen in meerdere gemeenten van het Groene Hart gaan ondersteunen met 1-op-1 bijlessen en studiebegeleiding. Het gaat daarbij om kinderen waarvan de ouders een inkomen tot 120% van het sociale minimum hebben. Ouders kunnen hun zoon
of dochter aanmelden, maar ook instanties als
scholen, gemeente, kerken, voedselbanken en andere
maatschappelijke organisaties kunnen leerplichtigen
ervoor opgeven.

Hélène Bouwens

SUBSIDIE "De in 2015 opgerichte BijlesBeurs is een initiatief van Rick Riemsdijk van Eldik", vertelt bestuurslid Maneka Bouwens, die geneeskunde studeert in Rotterdam. "En heeft als doel bijlessen voor kinderen in armoede met een leerachterstand te financieren. Stichting Leergeld (schoolbenodigdheden), stichting Jeugdsportfonds (gezond lijf) en stichting Jeugdcultuurfonds (stimuleren van creativiteit) zijn naast de voedselbank (eten) bekende organisaties in Nederland. Een voorziening om kinderen in armoede te helpen bij leerproblemen ontbreekt in dit rijtje. Daarom is de BijlesBeurs opgericht. Door middel van fondsen hebben we de afgelopen jaren een aantal kinderen in Alphen aan den Rijn kunnen helpen. Maar na de subsidie van het ministerie van SZW, dat preventie van doubleren, afstromen en uitvallen sterk promoot, kunnen we bijlessen voor een grotere regio gaan ondersteunen. Hieronder vallen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Waddinxveen, Leiden, Gouda en Woerden.

In deze gemeenten behoren zo'n 7.500 leerplichtigen tot deze inkomenscategorie en daarvan kan circa 10 tot 20% zo nu en dan wel extra begeleiding gebruiken in de vorm van incidentele extra uitleg tot structurele en gerichte ondersteuning om verder te komen. Dat zijn maar liefst 750 tot 1.500 jongeren. Met het geld van het ministerie van SZW kunnen we dit jaar zo'n 150 kinderen bijles buiten school bieden en van ook nog eens circa 200 leerlingen klassikale bijlessen via tutoren van scholen financieren."

BESTUURSLEDEN "Voor deze bredere aanpak zijn ook meer vrijwilligers voor het bestuur nodig", zegt Bouwens. "Want we willen ook met bijlesinstituten en scholen in de regio gaan samenwerken voor de selectie van bijleskandidaten en het geven van bijlessen. Onlangs hebben we al een extra bestuurslid, Emile Schoneveld, mogen verwelkomen, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Het bestuur van de BijlesBeurs gaat alles coördineren: het werven van leerlingen, de intake, het plaatsen van de leerlingen bij een passend bijlesinstituut of school in de regio en de voortgang en resultaten beoordelen en deze vastleggen in dossiers.

Ons uiteindelijk doel is het realiseren van een landelijk netwerk, dat de tijdelijke studiehulp aan kinderen in armoede met een leerachterstand financiert. Op jaarbasis zullen dan circa een op de acht jongeren van deze mogelijkheid gebruik willen maken."

DONATIES Een groeiend aantal ouders is niet in staat om hun kind indien nodig in te schrijven op een huiswerk- of bijlesinstituut. Toch is dit soms noodzakelijk om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Stichting de BijlesBeurs voorziet in deze behoefte door een tijdelijk financieel ruggensteuntje te bieden. Het gaat dan om een gemiddelde duur van 25 uur. Indien noodzakelijk kan dit in overleg verlengd worden.

Om studieondersteuning aan jongeren te kunnen bieden, zijn elk jaar lesgelden nodig. Daarom stelt Stichting de BijlesBeurs giften en donaties zeer op prijs.

De stichting de Bijlesbeurs is een non-profit organisatie met ANBI status.

Voor info, doneren of aanmelden: www.debijlesbeurs.nl of info@debijlesbeurs.nl

Bron: https://witteweekbladalphenaandenrijn.nl/lokaal/stichting-de-bijlesbeurs-helpt-kinderen-die-financi%C3%ABle-middelen-missen-335996 


AD Groene Hart
06-05-2017
BijlesBeurs helpt jongeren aan passende fiets.pdf (175.42KB)
AD Groene Hart
06-05-2017
BijlesBeurs helpt jongeren aan passende fiets.pdf (175.42KB)

 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

Rabobank Rijnstreek Fonds steunt De BijlesBeurs met  € 5000,-

Embargo tot 27 januari 2015 08.00 uur

 

26 januari 2015 – De Bijlesbeurs heeft de meeste stemmen gekregen van de leden van de RABO bank, voor de Stichting de BijlesBeurs te Alphen voelt deze erkenning als de hoofdprijs!

Het bijlesinstituut Het Leerplein heeft het initiatief genomen om het fonds “de BijlesBeurs” in te stellen voor kinderen van ouders die bijles niet kunnen betalen. De steun van de leden van de Rabobank van €5000 is een goede start.

 

Ouders met een zeer smalle beurs kunnen bijles niet betalen. Daardoor worden deze kinderen “echt het kind van de rekening” en ontstaat een tweedeling in de samenleving.  Het Alphense bijlesinstituut Het Leerplein probeert al jaren aandacht te vragen voor deze problematiek en heeft uiteindelijk het besluit genomen om een onafhankelijke stichting de BijlesBeurs op te richten.  De overweldigende steun van de leden van de Rabobank is een geweldige stimulans en onderstreept het belang van de Bijlesbeurs.  De eerste jongeren zijn nu welkom!

 

Voor wie?

De BijlesBeurs is beschikbaar voor jongeren in de leerplichtige leeftijd met een gezinsinkomen tot 120% van het bijstandniveau. Een aanvraag voor een beurs kan worden ingediend op voordracht van scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ouders zelf kunnen ook aanvragen, echter deze aanvraag moet vergezeld gaan van een inkomensverklaring.

Aanvragen kan voorlopig digitaal op www.hetleerplein.nl onder vermelding BijlesBeurs. De eigen website van de BijlsBeurs is naar verwachting begin februari 2015 gereed (www.debijlesbeurs.nl)

 

Waar?

Alphen aan den Rijn e.o. fungeert als pilot, daarna  hoopt de stichting overal in Nederland lokale BijlesBeurs fondsen te realiseren. Immers, iedere leerling verdient een kans om zich optimaal te ontplooien en zo beter de arbeidsmarkt te betreden.

 

Doelgroep

Van de ca. 2,5 miljoen kinderen die als schoolplichtig staan ingeschreven in Nederland groeien 600.000 jongeren op in armoede, tevens blijkt dat 10% van alle jongeren in de schoolperiode behoefte heeft aan extra onderwijsondersteuning. Het CPB becijfert de maatschappelijke kosten van, alleen al, het zittenblijven jaarlijks op  500 miljoen Euro.

 In Alphen aan den Rijn  hebben naar schatting ca. 400 jongeren (10%) bijles of studieondersteuning nodig.  Ervaringscijfers leren dat de helft  incidenteel geholpen kan worden op school en een klein deel  kan terecht bij familie en buren. De overige groep van ca. 150 leerlingen heeft structurele 1-op-1 bijles /studiebegeleiding  nodig om succesvol een passend diploma te behalen.


Benodigde middelen

Een gemiddelde leerling  heeft aan 1 a 2 uur individueel bijles per week genoeg om positieve schoolprestaties terug te krijgen. De kosten hiervoor bedragen ca. € 1.000,00 per schooljaar. De totaal kosten bedragen voor Alphen aan den Rijn e.o.  €150.000.  De kosten zijn zeer beperkt in vergelijking tot de berekende maatschappelijke kosten van onderpresteren en mogelijk vroegtijdig schoolverlaat.

 

Donateurs en sponsoren

De komende twee jaar streeft de BijlesBeurs er naar om 225 jongeren 1-op-1 bijles te kunnen geven. Kosten hiervoor bedragen € 260.000 inclusief bureaukosten.

Natuurlijk zal de stichting de BijlesBeurs bij de gemeente aandringen op een ruimhartig jongeren beleid. Aanvullend hierop hoopt de BijlesBeurs op steun van donateurs.

Het Leerplein zelf spaart per gegeven bijles en creëert zo een continue bijdrage de komende jaren. WonenCentraal heeft al € 450,00 gedoneerd.

 

Uitvoerende organisatie is Het Leerplein

Het Leerplein is in 2009 opgericht (www.hetleerplein.nl). Uitgangspunt van het Leerplein is dat haar werk bijdraagt aan de maximale ontwikkeling van jongeren zodat zij later optimaal kunnen participeren in de samenleving (winst voor economie, mens en maatschappij).  Kennis en zelfvertrouwen zijn de sleutels tot persoonlijke ontwikkeling en succes.

Het Leerplein is kleinschalig, gericht op het individu (maatwerk) en heeft een huiskamer gevoel (geen grootschalige “strafkolonie”). Jongeren kunnen incidenteel (voorbereiden proefwerken en/of eindexamen) of structureel ondersteuning krijgen. Nadrukkelijk wordt geprobeerd het plezier in leren weer terug te krijgen. Deze individuele aanpak werkt (een successcore boven de 90%) en onderscheidt ons van andere bijlesinstituten. Dit succes gunnen wij alle jongeren, rijk of minder draagkrachtig.

 

Meer informatie:

Rick Riemsdijk van Eldik, initiatiefnemer/bestuurslid stichting de Bijlesbeurs 

tel: 0172-440815 of 06-22 99 26 66, E: info@deBijlesBeurs.nl

Stationsplein 12, 2405 BK Alphen aan den Rijn        

www.debijlesbeurs.nl  

 

 

 

Miranda Wigmans-Lolling

Tel: 0172-485670 / W: communicatie@rijnstreek.rabobank.nl