Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 


 

Beleidsplan BijlesBeurs 2015-2017

 

Inleiding

Ieder kind moet zich kunnen ontplooien. Dat is een sociaal - maatschappelijke doelstelling in Nederland. Om die reden is sprake van leerplicht en worden kinderen zoveel  mogelijk kansen geboden. Soms hebben kinderen in de leerplichtperiode extra ondersteuning nodig in de vorm van bijlessen, waarin aan het kind/jongere aangepaste leerondersteuning wordt gegeven. In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal ouders niet over voldoende financiële middelen beschikt om deze bijlessen te betalen en dat daar ook niet een passende regeling voor beschikbaar is.

Om die reden is het wenselijk dat de diverse betrokkenen de handen ineen slaan om de noodzakelijke bijlessen toch haalbaar te maken en om daarmee de mogelijkheid te creëren dat ook kinderen, waarvan de ouders de aanvullende bijlessen niet kunnen bekostigen, niet buiten de boot vallen.

Stichting de Bijlesbeurs verwerft hiervoor de benodigde middelen en selecteert de jongeren die hiervoor in aanmerking komen om vervolgens in samenwerking met alle betrokkenen, zoals scholen, bijlesinstituten en zorgverleners, te zorgen voor de benodigde professionele ondersteuning zonder kosten voor de ouders/opvoeders.

Maatschappelijk kader

Op de internationale WereldArmoededag 2014 werd bekend dat ruim 600.000 jongeren in Nederland opgroeien in armoede. Dit is ongeveer 18% van de jongeren in Nederland of anders gezegd 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Een ander gegeven is dat ca. 10% van de schoolgaande kinderen per jaar een steuntje in de rug nodig heeft bij het leren. Het CPB heeft becijferd (2015) dat de helft van alle leerlingen één maal blijft zitten tijdens de schoolloopbaan. De maatschappelijke kosten hiervan bedragen naar schatting € 500 miljoen per jaar. De oplossingen die gegeven worden zijn bijles, korte bijspijkercursussen en bijlessen in vakanties (summerschool).

De stichting deBijlesBeurs past in het huidige armoede beleid van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en in het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Beide ministeries hebben bij alle gemeenten die nu verantwoordelijk zijn voor  Jeugd, Werk, inkomen en Zorg ( “de drie decentralisaties” van het Rijk) aangedrongen op aandacht voor jongeren in armoede en specifiek de gevolgen daarvan op de studieprestaties.

Alphen aan den Rijn telt ruim 20.000 scholieren. In deze gemeente gaat het dus om bijna 4000 jongeren die leven op of onder de armoedegrens. Van deze 4000 kinderen zijn er dus circa 400, die extra ondersteuning nodig hebben, maar dat niet kunnen bekostigen. Dit kan slecht ten dele door de scholen en ouders zelf opgelost worden.

Een belangrijk deel van deze 400 kinderen zouden significant beter presteren als zij in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning op maat door middel van bijlessen. De kosten hiervoor zijn naar verwachting minder dan de maatschappelijke schade veroorzaakt door zittenblijven, afstromen en schoolverlaat, maar dienen gedekt te worden uit fondsen en subsidies.

Onderbouwing prognose

In Alphen aan den Rijn is ruim 25% (26.816)van de bevolking van 107.447 inwoners leerplichtig. Ergo 2985 Alphense jongeren (1 op de 9) leven in armoede. Tellen we daar de jongeren uit de buurgemeenten bij die hier op school gaan dan is dit aantal meer dan 4000. Wordt in beschouwing genomen dat de BijlesBeurs een iets ruimere inkomensgrens hanteert van 120% i.p.v. 110% van de bijstandsnorm, dan is de schatting van 4000 kinderen aan de conservatieve kant.

Missie Stichting de BijlesBeurs

De BijlesBeurs wil de kinderen met leerproblemen, van ouders met een zeer laag inkomen(tot 120% bijstandsnorm), de kans te geven zichzelf optimaal te ontplooien door het kosteloos aanbieden van 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding.

Het verzorgingsgebied van de scholen in Alphen aan den Rijn dient als pilot, Nederland als uiteindelijk doel.

Het bijlesinstituut Leerplein in Alphen aan den Rijn was de bakermat van de BijlesBeurs. Daar is ondervonden hoe effectief bijlessen zijn en hoe pijnlijk het is om vast te stellen, dat ouders met een zeer laag inkomen de bijleskosten niet kunnen dragen. Dit laatste probleem is niet oplosbaar binnen 1 bijlesinstituut. Daarom  is de Stichting BijlesBeurs opgericht om dit schrijnend probleem in een breder verband met alle betrokken partijen aan te pakken. Immers een kind mag nooit het kind van de rekening worden.

Er bestaan wel  tegemoetkomingen voor jongeren voor sporten,, cultuur, schooluitjes, een laptop of een fiets maar bijlessen vallen helaas nergens onder. Ook bij vrijwel alle gemeenten is deze steun niet (meer) aanwezig. Met andere woorden voor de hardware wordt gezorgd, de software (kennis/hersens) wordt vergeten. Sommige kinderen kunnen daardoor niet even een extra steuntje in de rug krijgen, terwijl dat ze juist zo veel verder zou kunnen helpen in hun schoolprestaties en hun toekomst. Dit thema wordt nu breed herkend en erkend (zie hiervoor de  beleidsnota’s van het ministerie van Onderwijs en CPB cijfers)

De BijlesBeurs heeft gekozen voor de  stichtingsvorm die uiteindelijk landelijke dekking moet krijgen zoals de stichtingen Leergeld / Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.  De eerst komende twee jaar (2015-2017) zal Alphen aan den Rijn e.o. fungeren als pilot.

 De Werkwijze

De Bijlesbeurs is voor jongeren van basis- en middelbare scholen (8-21 jaar) waarvan ouders een inkomen hebben beneden 120% van de bijstandsnorm. Jongeren krijgen 1-op-1 bijles en studiebegeleiding. Om de kwaliteit van de bijles te garanderen worden de lessen uitsluitend ondergebracht bij professionele bijlesinstituten zoals het Leerplein in Alphen aan den Rijn.

De Bijlesbeurs is er natuurlijk in de eerste plaats voor jongeren zelf, maar ook scholen, zorgverleners, overheden en bedrijfsleven hebben baat bij dit fonds. Immers jongeren die goed scoren op school stuwen niet alleen de gemiddelde prestatiecijfers van een school omhoog, er zal ook minder aandacht en ondersteuning nodig zijn. Zorgverleners krijgen extra gereedschap om een gezin verder te helpen; er zijn over de kinderen ten minste geen zorgen meer. WMO- , Leerplicht en halt medewerkers kunnen nu doorverwijzen en zo een stimulerende en positieve bijdrage leveren en voortgang boeken bij hun klanten.

Het bedrijfsleven krijgt schoolverlaters die het maximale uit zich hebben gehaald maar kunnen kinderen van medewerkers natuurlijk sponsoren en doorsturen. Tot slot natuurlijk de ouders, die zien dat hun kind met een beetje hulp wel positieve resultaten haalt en daar trots op kunnen zijn. 

De stichting de BijlesBeurs werkt daarom in de pilot fase nauw samen met alle scholen in Alphen aan den Rijn, maar ook met de gemeente (bijzondere bijstand, leerplicht, Tom in de buurt), maatschappelijke organisaties (voedselbank, schuldhulpmaatje, kerken, sportverenigingen, Halt, bewindvoerders) en de zorginstellingen (GGD, GGZ, CJG). Deze brede samenwerking is noodzakelijk om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.

 Het aanvragen

Een aanvraag voor een beurs kan worden ingediend op voordracht van scholen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ouders zelf kunnen ook aanvragen. De aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een inkomensverklaring en een schooladvies.

 De noodzakelijke middelen

De BijlesBeurs is afhankelijk van giften en donaties.  Tot nu toe hebben Het Leerplein, Wonen Centraal, de Rabobank en de St. Weeshuis der Doopsgezinden gedoneerd. Hierdoor is inmiddels op beperkte schaal gestart.

Om de totale doelgroep in Alphen aan den Rijn e.o.  een jaar lang bijles te kunnen geven is per schooljaar €150.000 nodig. Voor het eerste schooljaar 2015-2016 van de BijlesBeurs is tussen 75.000 en 100.000 euro nodig (75-100 leerlingen). Het schooljaar 2016-2017 verwachten wij 150 leerlingen omdat dan de BijlesBeurs bekendheid heeft gekregen.

Wij nodigen fondsen, bedrijven en overheden graag uit om ons te steunen.  

De Organisatie:

De stichting de Bijlesbeurs is een non-profit organisatie met ANBI status. Het CBF keurmerk wordt aangevraagd zodra daar de middelen voor zijn.  De uitvoerende werkzaamheden worden in het Groene Hart verzorgd door gerenommeerde bijlesinstituten en scholen.


Bestuur (onbezoldigd)

Voorzitter:                                          De heer Koos Lichtendonk

Vicevoorzitter /secretaris:               De heer Rick Riemsdijk van Eldik (initiatiefnemer)

Penningmeester:                              Mevrouw Dorina van Weerlee (accountant)

Algemeen bestuurslid:                    Mevrouw Maneka Bouwens (websitebeheer)

                                                             De heer Emile Schoneveld

                             

Het bestuur kan worden aangevuld door leden die op voordracht van grote donateurs worden benoemd.

Het bestuur wordt in de beginfase en bij een verdere uitrol van de BijlesBeurs in Nederland bijgestaan door de heer A. Th. De Jong, directeur van Stichting Urgente Noden Nederland.

 

 Dekkingsplan met minimale overhead   

Dekking van deze pilotkosten en de daarop volgende uitrol in Nederland zal worden aangevraagd bij de gemeente, het lokale bedrijfsleven, landelijk werkende fondsen en de ministeries van SoZaWe (armoedebeleid) en OCW (onderwijsvernieuwing). De dekking kan direct, maar ook als garantstelling voor de beursgelden worden verleend.

Aanvragen daartoe zijn ingediend bij:

Het bestuur heeft er voor gekozen een voorzichtige maar zekere weg te bewandelen in het sluiten van de begroting. Het BijlesBeurs initiatief is gebaat bij zo veel mogelijk partijen die, ondersteuning geven.

Bij het benaderen van de fondsen wordt een beleidsmatige inbreng op prijs gesteld. Plaatsen in het bestuur zijn daarvoor statutair gereserveerd.

 5 november 2015

 

 

Koos Lichtendonk

Voorzitter bestuur

 

Contact: stichting de Bijlesbeurs

06-22992666 / info@debijlesbeurs.nl